Το Εργαστήριο

Το Εργαστήριο E.D.I. LAB στα πλαίσια της αποστολής του, έχει ως σκοπό:

Την κάθε μορφής συνεργασία με κέντρα ερευνών και ακαδημαϊκά ιδρύματα, Ελληνικά και αλλοδαπά, εφόσον οι επιστημονικοί στόχοι συμπίπτουν, συμβαδίζουν και αλληλοσυμπληρώνονται με εκείνον του Εργαστηρίου σε πνεύμα αμοιβαιότητας και ενίσχυσης μέσω της συνεργασίας αυτής.

Την ικανοποίηση και κάλυψη των αναγκών σε μεταπτυχιακές διατριβές, σε εξειδικευμένες εργαστηριακές ασκήσεις και μελέτες, επιστημονικές διατριβές στο πεδίο των ερευνητικών ενδιαφερόντων του.

Την ανάπτυξη (δι) επιστημονικής έρευνας, που προσφέρεται τόσο με συνεργασία με αλλα Τμήματα του Πανεπιστημιου της Πατρας, όσο και με την συνεργασία με Τμηματα άλλων ΑΕΙ.

Την προώθηση Έρευνας και Καινοτομίας σε όλο το φάσμα των θεματικών αντικειμένων του μέσω του επιστημονικού του δυναμικού και της αυτοδυναμίας του και μέσω συνεργασιών με άλλες επιστημονικές ομάδες, τόσο του Πανεπιστημίου Πατρών, όσο και άλλων Πανεπιστημίων της Ελλάδας και της αλλοδαπής

Την ανάπτυξη υψηλής στάθμης εκπαιδευτικών πρωτοβουλιών και καινοτομιών.

Τη συμμετοχή και οργάνωση Συνεδρίων, Ημερίδων, Θερινών Σχολείων, καθώς και άλλων αντιστοίχων πρωτοβουλιών.

Το σχεδιασμό καινοτόμων προϊόντων στον τομέα του E.D.I. και την παροχή υπηρεσιών προς τρίτους.

Την παροχή υπηρεσιών και ανάπτυξη συνεργασιών και πρωτοκόλλων συνεργασίας μεταξύ φορέων του δημοσίου τομέα καθώς και του ευρύτερου Δημόσιου τομέα, Κοινωνικών Εταίρων και ιδιωτικών φορέων, συνεργατικών σχηματισμών, βιομηχανικών και Τεχνολογικών Ενώσεων του εσωτερικού και εξωτερικού για ανάπτυξη Καινοτομιών και Πιστοποίηση.

Την προώθηση των διαφόρων μορφών έρευνας σύμφωνα με την κείμενη Νομοθεσία.

Την παροχή υπηρεσιών Δια Βίου Μάθησης αυτοδύναμα ή σε συνεργασία με άλλα εργαστήρια ή φορείς.

Την παροχή υπηρεσιών πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων στην πληροφορική και στα θεματικά πεδία του E.D.I.